Általános Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PREAMBULUM

A Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elismeri, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez. A Társaság tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, így e személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveket és szabályokat kiemelt fokú védelemben részesíti. A gyors technológiai fejlődés és a globalizáció új kihívások elé állította a személyes adatok védelmét, amely kihívásokra válaszul a Társaság az alábbiak szerint határozza meg adatvédelmi szabályait:

Jelen Általános Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Társaság által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát szabályozza.

BEVEZETŐ

A jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések összhangban állnak elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel. A Társaság minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a jogszabályi változásokat a jelen Szabályzat megfelelően kövesse, azokat a jelen Szabályzatba időszerűen átültessék.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által kezelt valamennyi személyes adatra vonatkozó bármely adatkezelésre. A Társaság egyes adatkezelések vonatkozásában és azok tárgyában külön szabályzatokat, iránymutatásokat, utasításokat fogadhat el (a továbbiakban együtt: Adatkezelési Részletszabályok). Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

Amennyiben adott személyes adatra avagy adott személyes adatra vonatkozó adatkezelésre a Társaság a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő szabályokat állapít meg az Adatkezelési Részletszabályokban, úgy azok rendelkezéseit minden esetben a jelen Szabályzattal összhangban kell értelmezni.

A Társaság minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatokra vonatkozó valamennyi adatkezelés jelen Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel összhangban, illetőleg annak megfelelően valósuljon meg. A Társaság minden eszközt megragad annak érdekében, hogy a munkavállalói a jelen Szabályzatban rögzített rendelkezéseket maradéktalanul betartsák.

FOGALMAK

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)
 5. álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 2. genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
 3. biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
 4. egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A Társaság adatkezelési gyakorlata során valamennyi személyes adatot érintő adatkezelés csak az alábbi alapelvek betartásával és érvényre juttatásával valósulhat meg:

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 2. célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 1. adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 2. pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 3. korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 4. integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 5. elszámoltathatóság elve: a Társaság, mint adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A Társaság személyes adatot érintő adatkezelése akkor jogszerű, ha arra az alábbi jogalapok alapján kerül sor:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

Amennyiben a személyes adatot érintő adatkezelés vonatkozásában a fenti jogalapok egyike sem áll fenn, úgy az adatkezelés nem jogszerű. Jogszerűtlen adatkezelés folytatása minden esetben tilos.

ADATKEZELÉS HOZZÁJÁRULÁS ALAPJÁN

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Társaságnak, mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a jelen Szabályzat avagy az Adatkezelési Részletszabályok valamely rendelkezését, kötelező erővel nem bír. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

ADATKEZELÉS JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN

Amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, úgy a jogos érdekkel szemben álló érintettek valamennyi érdekét, alapvető jogait és szabadságait figyelembe kell venni, és a két érdekcsoportot egymással érdekmérlegelési teszt lefolytatása során ütköztetni kell. Az érdekmérlegelési tesztben rögzíteni kell az adatkezelőt, az érintetteket, a mérlegelés tárgyát, az egymással szemben álló jogos érdekeket, valamint a teszt Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

eredményét. Amennyiben a Társaság érdeke erősebb, mint a szemben álló érintetti érdek, úgy a személyes adatra vonatkozó adatkezelés jogalapjaként a jogos érdek jogszerűen megjelölhető.

Amennyiben a Társaság érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (különösen, ha az érintett gyermek), úgy az adatkezelés a jogos érdek jogalapján nem folytatható. Amennyiben a személyes adatot érintő adatkezelés vonatkozásában sem a jogos érdek, sem más jogalap nem áll fenn, úgy az adatkezelés nem jogszerű. Jogszerűtlen adatkezelés folytatása minden esetben tilos

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A Társaság minden esetben érvényre juttatja az érintettek jogszabályokban biztosított jogait, így különösen az átlátható tájékoztatáshoz való jogot, a hozzáférési jogot, a helyesbítéshez való jogot, a törléshez (”az elfeledtetéshez”) való jogot, az adatkezelés korlátozásához való jogot, az adathordozhatósághoz való jogot, valamint a tiltakozáshoz való jogot és az automatizált adatkezeléshez kapcsolódó egyéb jogokat.

A Társaság külön íven szerkesztett érintetti jogérvényesítési formanyomtatványokat tesz elérhetővé az adatkezelések érintettjei számára, amely formanyomtatványokon az érintettek a fenti, jogszabályban rögzített jogaikat érvényesíthetik.

Az átlátható tájékoztatáshoz való jogot és a hozzáférés jogát a Társaság minden esetben az adatkezelésre vonatkozó egyértelmű tájékoztatás formájában is biztosítja az érintetteknek. A tájékoztatás megadásakor és formájának megválasztásakor mindig figyelembe kell venni többek között a kezelt adat jellegét, az adatkezelés módját, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás formáját is.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

A Társaság az adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezet. Az Nyilvántartás az egyes adatkezelési tevékenységeket foglalja össze, és minden adatkezelés vonatkozásában tartalmazza:

 1. a Társaság, mint adatkezelő nevét és elérhetőségét;

Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 1. (amennyiben van), az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét;
 2. az adatkezelés célját;
 3. az adatkezelés jogalapját;
 4. az érintettek körét;
 5. a kezelt adatok körét;
 6. az adattovábbításra vonatkozó információkat, ide értve az adatfeldolgozókat, közös adatkezelőket, címzetteket, harmadik személyeket, harmadik országbeli címzetteket;
 7. az adatkezelés tartamát;
 8. az operatív rendszerbe való betagozódását (a vonatkozó technikai és szervezeti intézkedések leírását);
 9. egyéb információkat.

Az adatkezelési nyilvántartások naprakészen tartása a Társaság kiemelt célja. A Társaság minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatokban és a kapcsolódó adatkezelésekben beálló változásokat a jelen Szabályzatnak megfelelően kövesse, és a változásokat a megfelelő nyilvántartásokba időszerűen átvezessék.

A Társaság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek személyes adataival összefüggő adatkezelésekre, valamint arra, hogy a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat ne, vagy csak és kizárólag a jogszabályi kivételek körébe tartozóan vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezeljen.

IGAZOLVÁNYOK FÉNYMÁSOLÁSA

A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.

A Társaság és a Társaság alkalmazásában eljáró személy jogosult a Társaság által üzemeltetett vendéglátóhelyiségekbe történő beléptetés, valamint a vendéglátóhelyiségben történő alkohol-tartalmú ital fogyasztás feltételeként szükséges, a látogató nagykorú életkorát igazoló személyes okmányok ellenőrzésére, e körben a személyes okmányba történő betekintésre.

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az azonosító igazolványokról maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat az érintett egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti, a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.

AZ OPERATÍV RENDSZER

A Társaság az elszámoltathatóság elvével összhangban mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenkor és folyamatosan fenntartson egy olyan technikai és szervezési intézkedések összességéből álló rendszert, amely az adatvédelem és az adatkezelés biztonsága követelményeinek megfelel és működőképesen operál.

A Társaság tehát a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a jogszabályokba és a jelen Szabályzatba foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

ADATKEZELŐ: JOMOBIL HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.), e-mail cím: info@jomobil.hu, telefon: 06-20-370-0777)

ADATKEZELÉS CÉLJA: A Társaság által értékesített, a www. jomobil.hu weboldalon rögzített üzletekeben kínált telekommunikációs termékek és egyéb kiegészítők vásárlásának elősegítése, szerződés megkötése, szervízelési munkák elvégzése, megrendelések teljesítése.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Szerződés teljesítése és az érintett hozzájárulása

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az e-mail cím valós léte azonban- ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra is.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ÉS AZ ADATOK TÖRLÉSE:

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén.

AZ ADATOKAT MEGISMERNI JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE:

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése során Adatkezelő Adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltetőt) vehet igénybe. Adatkezelő a külső szereplőkkel kötött szerződéseiben rögzíti az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatos felelősségeket.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATFELDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltató:

Tarhely.EU Szolgáltató Kft.

(Cg.01-09-909968, székhelye: 1144 Budapest, Ománság utca 4. X. em. 241.)

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. A tevékenység megnevezése: Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

ADATBIZTONSÁG

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Ennek megfelelően a Társaság minden esetben törekszik biztosítani az adatok hatékony biztonságát szolgáló technikai, technológiai és fizikai intézkedések foganatosítását, amelyek meggátolják az adatszivárgást, adatvesztést, adatlopást, vagy külső támadások kivitelezését. Ezen intézkedések részleteit az egyes Adatkezelési Részletszabályok pontosíthatják. Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-296284, 1152 Budapest, Szentmihályi út 131 (Pólus wall street 21.)

 

INCIDENSBEJELENTÉS

A Társaság a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens) bejelenti a Hatóságnak.

Arra tekintettel, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek – többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt – a Társaság, amint az adatvédelmi incidens a tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles a Hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben kell közölni.

A Társaság külön íven szerkesztett incidens-bejelentési protokollt tart hatályban, amelynek betartása és adatvédelmi incidensek felmerülése esetén annak pontos követése és végrehajtása a Társaság egyik elsődleges célja. E cél megvalósítása érdekében a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz, és ezt munkavállalóitól és szerződéses partnereitől is elvárja és megköveteli.

Ezen szabályzat rendelkezései 2018. május 25. napjától alkalmazandók.

[*], 2018. [*]

Jomobil Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság